مهندسین مجری

شرکت آریاسازه تالی خدمات مهندسین مجری را در قالب فعالیت های زیر ارائه می دهد:

  • پایش نقشه‌ها اعم از انطباق نقشه‌ها و مشخصات مندرج در پروانه.
  • برنامه‌ریزی اجرایی مراحل مختلف اجرا و ابلاغ آن به ناظر و مالک.
  • رعایت اصول ایمنی در کارگاه توسط اشخاص دخیل در اجرا و نیز ایمنی کلی کارگاه.
  • هماهنگی با ناظران و صاحب‌کار و اجرا بر اساس قوانین و مشخصات فنی در هر مرحله از کار.
  • استفاده از مهندسان، تکنسین‌ها و معماران تجربی و پیمانکارانی که صلاحیت کافی را داشته باشند.
  • تهیه و امضای سه سری نقشه کامل چون ساخت یا ازبیلت در پایان کار و دریافت تأییدیه ناظران مربوطه.
  • رعایت شرایط خصوصی قرارداد و مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌های مصوب
  • رعایت کلیه قوانین حاکم در ساخت و ساز شهری اعم از مقررات ملی، ضوابط شهرسازی و بخشنامه‌های قانونی صادره از مراجع ذی‌ربط.
  • اجرای موضوع قرارداد منطبق با اصول مهندسی و کیفیت مناسب و استفاده از مصالح مرغوب در حد استانداردهای اعلام‌شده.
  • انجام بیمه کیفیت برای اجزاء مختلف ساختمان بر اساس بند 7-1-15-3 یا ارائه تضمین قانونی مانند ضمانت‌نامه‌های بانکی به نفع صاحب‌کار یا صاحبان کار
مهندسين مجري