آشنایی با پروژه تالی پارک بلوار معلم

آشنايي با پروژه تالي پارک بلوار معلم

ﻧﯿﺎز ﺑﻪ مسکن ﯾﮑﯽ از ﻧﯿﺎز ﻫﺎی ﺿﺮوری انسان در ﺗﻤﺎم دوران ﻫﺎ ﺑﻪ حساب ﻣﯽ آﯾﺪ. کشور ﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ داﺷﺘﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﻮان و اﻧﺒﻮه ﺗﻘﺎﺿﺎی اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ از ﺳﺎﻟﻬﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺴﮑﻦ روﺑﺮو اﺳﺖ. اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز اﮐﺜﺮ ﺳــﺎﺧﺖ و ﺳــﺎز ﻫﺎ در ﮐﺸــﻮر ﺑﻪ روش ﻫﺎی ﺳــﻨﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد، اﯾﻦ روش ﻫﺎی ﺳــﻨﺘﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﺮﻋﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﻧﯿﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ. از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ، ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺟﺰو ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻟﺮزه ﺧﯿﺰ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ، ﮐﻪ روی ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ زﻟﺰﻟﻪ آﻟﭗ-ﻫﯿﻤﺎﻟﯿﺎ ﻗﺮار دارد.

 1. مقاوم در برابر زلزله طبق اخرین ویرایش آیین نامه 2800 و مقررات ملی ساختمان
 2. استفاده از برندهای مطرح و لوکس در تهیه مصالح و تجهیزات و تاسیسات
 3. نمای ساختمان طرح کلاسیک و رومی با تلفیقی از سنگ تراورتن و سیمان چکشی
 4. 6 دستگاه آسانسور باربر و نفربر با ظرفیت های متفات
 5. سیستم اعلان و اطفاء حریق طبق آخرین استانداردها و ظوابط آتش نشانی
 6. سیستم تولید برق اضطراری
 7. استفاده از سرامیک های درجه یک برای کف واحد ها
 8. استفاده از کاشی های لوکس در سرویس های بهداشتی و آشپزخانه
 9. شیرآلات لوکس اهرمی استاندارد
 10. سرویس بهداشتی ایرانی و فرنگی
 11. کلید و پریزها از نوع درجه یک استاندارد
 1. محوطه مجتمع
 2.  فضای سبز
 3.  آلاچیق
 4.  مسیر پیاده روی و دوچرخه سواری
 5.  زمین بازی کودکان
 6.  پارک با تزئینات و نور پردازی بدیع
 7.  سر درب ورودی اصلی با طراحی کلاسیک رومی بسیار زیبا

برای آشنایی بیشتربا پروژه تالی پارک بلوار معلم .به سایت آن مراجعه فرمایید

برای پیش خرید  به این صفحه  مراجعه فرمایید.